Logo Weinhaus Frank

Lengfurter Oberrot
25. October 2014
Homburger Edelfrau
29. October 2014

Lengfurter Alter Berg

Ei­ne al­te tra­di­ti­ons­rei­che La­ge di­rekt im An­schluss des Hom­bur­ger Kall­muths. Hier wa­ren auch die al­ten Fel­sen­kel­ler der Leng­fur­ter Win­zer un­ter­ge­bracht.

Sie sind hier: